•  

  •    •  

Aromaterapi

อะโรมาเทอราพี (aromatherapy)

 มาจากรากศัพท์ 2 คำ คือ aroma ซึ่งหมายถึง กลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหย และ therapy ซึ่งหมายถึง การบำบัด ดังนั้น จึงหมายความถึง ศาสตร์ของการใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืชเพื่อส่งเสริมให้สุขภาพจิตและสุขภาพกาย ให้ดีขึ้น และมีชื่อเป็นทางการคือ คันธบำบัด จัดได้ว่าเป็นศาสตร์เก่าแก่ของโลก

เพิ่มเติม  

เวชสำอางกับเครื่องสำอาง

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 40 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ส.ผ.ท.) คือ สมาคมที่ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางด้านผิวหนังให้แพร่หลายกว้างขวางถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้การสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย และเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

เพิ่มเติม 

  • เราบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศ การตลาดออนไลน์ โฆษณา เกี่ยวกับเครื่องสำอาง
  • โรงงานอาหารเสริม, ผลิตอาหารเสริม OEM, พัฒนาสูตร, สร้างแบรนด์ ODM, แบ่งบรรจุ
  • alt=
  • วิจัย วิเคราะห์คุณสมบัติ เครื่องสำอาง ทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ